Gjøvik og Toten kajakklubb

Medlem av Norges Padleforbund


Innkalling til digitalt årsmøte 18. mai 2020


Til medlemmene i Gjøvik og Toten Kajakklubb                                              Kapp, 17. april 2020


Innkalling til årsmøte i Gjøvik og Toten Kajaklubb 2020


Styret innkaller herved til årsmøte i Gjøvik og Toten Kajakklubb. Årsmøtet avholdes 18. mai kl 1800.


Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 11. mai 2020 her:


Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

 

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mai til leder@gogtkajakk.net. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside gogtkajakk.net.


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet. Benytt gjerne malen under


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gjøvik og Toten Kajakklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjøvik og Toten Kajakklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 


Mal for å sende inn forslag til styret:

 

Forslag til:               Årsmøte i Gjøvik og Toten Kajakklubb 2020

Fra:                            [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

 

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

 

 

[Sted og dato]

 

_______________

[signatur]

[Navn]

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Årsberetning Gjøvik og Toten Kajakklubb 2019


Styrets sammensetning etter årsmøte i 2019:

Leder:                              Trond Glesaaen

Nestleder:                         Hans Nordby

Sekretær:                         John Olav Ringelien - gjenvalgt til 2021

Styremedlem                    Grete Klokkersveen til 2020

Styremedlem                    Kristin Ekrem til 2020

Vara og kasserer:             Tor Flesvik – til 2020

Materialforvalter              John Olav Ringelien

Valgkomité:                     Leder Håvard Lund til 2021, Mona Bakløkken Øverstad til 2021
                                      Jostein Lundgaard til 2020, vara Mette Sissel Foss Dalseg

 

Revisorer:                      Jostein Lundgaard og Tor Harald Pedersen

 

Styret har hatt et styremøter i 2019 og et i 2020.


Medlemstall: Pr. 31 desember 2019 var det registrert totalt 101 medlemmer. Av disse er det 1 æresmedlem.

 

Økonomi: Detaljene om klubbens økonomi kommer frem av årsregnskapet. Klubbens økonomi er rimelig god.

 

HMS: Det er utarbeidet HMS dokument for klubben som ligger tilgjengelig på klubbens hjemmeside

 

Facebook

Det er nå 186 medlemmer på facebookgruppa. Her blir det lagt ut bilder fra turer og andre padlerelaterte aktiviteter som medlemmene har deltatt på. Styret har også lagt ut beskjeder og melding om turer som medlemmene kan være med på.

 

Hjemmeside

Klubbens nettside har vært brukt for å informere mer utfyllende om klubbens retningslinjer blant annet angående sikkerhet og utlån av klubbens utstyr. Det er også informasjon om aktiviteter medlemmene kan være med på,

 

Bassengpadling

Det har ikke vært bassengpadling i perioden


Tirsdagspadlinger

Det har vært tirsdagspadlinger fra starten av mai til midten av oktober med unntak av en periode i sommerferien. Aktiviteten på tirsdagspadlingene har vært god, og med ekstra mange padlere har deltatt når sola har vært framme.

I sommerferien var det også flere medlemmer som lånte klubbens kajakker.

 

Kursvirksomhet

Klubben har holdt mange kurs i 2019. Totalt har det blitt 5 kurs. Det har vært intro- og

grunnkurs hav, samt tilrettelagte kurs. Det har blitt gjennomført et eget opplegg for BURG/NRF Oppland på Strandenga i år også. Her var det totalt tre kurs som ble avholdt, som tok for seg sikkerhet og teknikk ved padling. I tillegg til kurs var det et eget tilrettelagt introkurs for Handikap foreningen Innlandet. Dette foregikk med base i Kløverstua på Strandenga, Biristrand.
______________________________


______________________________Gjøvik og Toten Kajakklubb innkaller med dette til

Årsmøte 2020

19. mars kl 1800

Stedet er Gjøvik Tingrett

Vi starter med pizza, klubben spanderer.


Det er bindende påmelding til pizzaen.


Beskjed gis innen en uke før årsmøtet på epost/sms til     


Hans Nordby, leder@gogtkajakk.net/ 95 27 89 49


Etter middagen starter årsmøtet


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.


Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil gjøres tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.


Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil gjøres tilgjengelig

for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.


For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, dvs ha betalt medlemskontingent. For å å forsikre oss om at alle medlemmer får anledning til dette før årsmøtet, er det sendt en mail med fsktura for betaling av medlemskontigenten. Hvis det er noen som ikke har fått den ta kontakt med kasserer:   Tor Flesvik, 992 04 437, tfles@online.no


Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemer og et varamedlem.
 16. b) Kontrollutvalg med to medlemmer og et varamedlem (nytt i 2020).
 17. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 18. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 19. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.


Etter møtet vil det bli en mulighet for drøfting av klubbens aktiviteter og annet som er av interesse. (Hvis tiden strekker til vil det bli vist bilder, eventuelt video).

_____________________________________________________________________________________________Eldre nyheter; se under eldre nyheter ;-)

Klubben har en egen gruppe på facebook.

Her kan vi legge inn aktiviteter, bilder eller kommentarer osv :-)
Grasrot andelen

Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping velge et lag eller en forening som mottar inntil 5 % av det du spiller for.


Velg Gjøvik og Toten Kajakklubb

993514861


Grunnkurs i padling

Klubben arrangerer grunnkurs i helgen 5.-6. september 2020.

Dette foregår på Kapp, bak Melkefabrikken.

Se under aktivitetskalender og kurs for mer informasjon og påmelding.Hei alle medlemmer!!


Lørdag 1.august arrangeres Eina Triathlon. Dette er et veldedig idrettsarrangement, der inntektene går til Kreftsaken.


I denne forbindelsen har vi i klubben blitt spurt om å delta på svømme etappen, som støttemannskap.

Vår oppgave blir å observere de som svømmer, og bistå hvis nødvendig (det er også hjelpebåter tilstede)


Vi trenger 10-15 padlere denne dagen.


Krav til padlere er:

- Grunnkurs Hav

- Egen kajakk og utstyr

- Behersker egenredning og kameratredning godt


Oppmøte senest kl 09.00 (de som blir med får mer utfyllende informasjon)


Vil du være med?


Send SMS til Leder Hans Nordby, 952 78 949, innen fredag 31.juli kl 17.00

Teknikk Workshop søndag 28.juni 2020 

på Kapp


Dette er et medlemskurs for deg som har grunnkurs, og vil repetere teknikken i grunnkurset.

Du bør ha litt padleerfaring fra før for å ha god nytte av kurset.

Mer utfyllende informasjon kommer på e-post etter mottatt påmelding.


Pris 200,-


For påmelding, trykk her 


Påmelding innen fredag 26.juni kl 17:00
Grunnkurs i padling

Klubben arrangerer grunnkurs i helgen 13-14. juni 2020.

Dette foregår på Kapp, bak Melkefabrikken.

Se under aktivitetskalender og kurs for mer informasjon og påmelding.