Gjøvik og Toten kajakklubb

Medlem av Norges Padleforbund

Protokoll Årsmøte 27. feb 2019

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 9 stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Godkjent

 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Valgt dirigent: Hans, referent: Trond, Underskrivere: Bjørn og Bjørnar

 4. Behandle klubbens årsberetning. Godkjent

 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Godkjent

 6. Behandle forslag og saker. Ingen innkommende saker.

 7. Fastsette medlemskontingent. Som før.

 8. Vedta klubbens budsjett. Godkjent.

 9. Behandle klubbens organisasjonsplan. Kun styre og materialforvalter

 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder. Trond Glesaaen og Hans Nordby

 12. b) 3 styremedlemmer og 1varamedlem: Grete Klokkersveen til 2020, Kristin Ekrem til 2020, John Olav Ringelien til 2021, Kasserer og vara Tor Flesvik til 2020
  Materialforvalter: John Olav Ringelien, Hans Nordby

 13. d) To revisorer. Jostein Lundgaard til 2020 og Tor Harald Pedersen til 2021.

 14. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne delegater.

 15. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder Håvard Lund til 2021, Mona Bakløkken Øverstad til 2021 Jostein Lundgaard til 2020, vara Mette Sissel Foss Dalseg

 

 

Sign:                                                                                      Sign:

 

 


Bjørn Melby                                                                          Bjørnar Gylland


_______________________________________


Protokoll Årsmøte 14. mars 2018

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 12 stemmeberettigede.


2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Godkjent

 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

Valgt møteleder: Jostein referent: Hans Underskrivere: Solveig og Arne

 

4. Behandle klubbens årsberetning. Godkjent

 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Godkjent

 

6. Behandle forslag og saker. Ingen innkommende saker.

 

7. Fastsette medlemskontingent. Som før.

 

Merknad: regler for familiemedlemskap og aldersgrense  på barn.

8. Vedta klubbens budsjett. Godkjent

 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan. Kun materialforvalter og styre.

 

10. Foreta følgende valg:

Leder:Hans Nordby

Nestleder. Trond Glesaaen

Kasserer:Tor Flesvik


3 styremedlemmer:

Grethe Klokkersveen, Kristin Eikrem, John Olav Ringelien


To revisorer:

Jostein Lundgaard og Rikke Børresen.

 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

Styret gis fullmakt til å velge representanter til å representere klubben på Padletinget.


Valgkomité

leder:Bjørn Melby

To medlemmer:Jostein Lundgaard og Håvard Lund

Ett varamedlem:Hans Morten Brendbakken

 

Sign: Solveig Lundgaard                            Sign: Arne M. Dahlen

 

_____________________________________


Protokoll Årsmøte 2. mars 2017


1. Godkjenne de stemmeberettigete. 12 stemmeberettigede.


2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Godkjent


3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

Valgt dirigent: Hans, referent: Trond, Underskrivere: Jostein og Geir V


4. Behandle klubbens årsberetning. Godkjent


5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Godkjent


6. Behandle forslag og saker. Ingen innkommende saker.


7. Fastsette medlemskontingent. Som før.


8. Vedta klubbens budsjett. Godkjent med en økning av kurs og møter med 2000,- kr.


9. Behandle klubbens organisasjonsplan. Kun materialforvalter styre og matr


10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder. Hans Nordby og Trond Glesaaen


b) 3 styremedlemmer og 1varamedlem: May Helen Wang, Elin Alm Lystad, John Olav Ringelien, vara Tor Flesvik


d) To revisorer. Jostein Lundgaard og Rikke Børresen.


e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

Trond Glesaaen ble valgt til å representere klubben på Padletinget 2017.


f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder Bjørn Melby, Jostein Lundgaard, Grete Klokkersveen, vara Hans Morten BrendbakkenSign:                                        Sign:


Jostein Lundgaard                     Geir Vang

_____________________________________

Protokoll fra årsmøtet i Gjøvik og Toten kajakklubb 16. mars 2016


1. Godkjenne de stemmeberettigete. 14 stemmeberettigede tilstede.

 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Godkjent uten innvendinger.

 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. Hans, Trond, Stig og John Olav.

 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. En bemerking ift bassengpadlingen. Det var en feil dato på hjemmesiden, og bassenget var stengt under vinterferien mens det var lagt en treningskveld den uka. Oppfordring til at flere meldte seg på kurs. Klubben kan dekke kursavgift etter søknad.

 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Godkjent uten kommentarer.

 

6. Behandle forslag og saker. Ingen innkommende saker. Ny lovnorm godkjent.

 

7. Fastsette medlemskontingent. Som før.

 

8. Vedta klubbens budsjett. Vedtatt med anbefaling om å kjøpe en ordentlig henger.

 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan. Ingen endring. Styret kan opprette og legge ned arbeidsutvalg og komiteer etc etter behov.

 

10. Foreta følgende valg: Valgkomiteens forslag vedtatt

 

a) Leder og nestleder. Hans Nordby og Trond Glesaaen

 

b) 3 styremedlem og 1varamedlem. John Olav Ringelien, Tor Flesvik,

 

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

 

d) To revisorer. Gjennvalgt Jostein Lundgaard og Rikke Børresen

 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Styret gitt fullmakt.

 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Leder Bjørn Melby, medlemmer; Hans Morten Brendbakken.


______________________________________

Årsmøte Gjøvik og Toten kajakklubb 2015-03-26


1.Godkjenne de stemmeberettigede. 14 stemmeberettigede


2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Godkjent


3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Geir, Trond, John Olav og Kjetil.


4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Godkjent med noen små korrigeringer. Geir skiver inn og sender til Trond for publisering.


5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Godkjent


6. Behandle forslag og saker. Ingen innkomne saker.


7. Fastsette medlemskontingent. Samme som før.


8. Vedta idrettslagets budsjett. Godkjent.


9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Styret innviterer til en klubbkveld der man starter arbeidet med å utvikle klubben orgplan/virksomhetsplan.


10. Foreta følgende valg:


a) Leder og nestleder Hans Nordby, Trond Glesaaen.


b) 3 styremedlemer og 1 varamedlem. John Olav Ringelien, Tor Flesvik, May Helen Wang,


c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

Materialforvaltere: John Olav og Vidar.


d) 2 revisorer. Jostein Lundgaard og Rikke.


e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret får fullmakt til å finne egnede representanter.


f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Bjørn Melby og Bjørn Storre.Årsmøte 2013


PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2013, GJØVIK OG TOTEN KAJAKKLUBB

Avholdt  på Osbakken Kafe onsdag 20. mars kl 1900.


1. Godkjenne de stemmeberettigede.

19 stemmeberettigede.


2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Godkjent uten bemerkning


3. Velge dirigent, Geir Vang. Referent Trond Glesaaen.

2 medlemmer til å underskrive protokollen: Siri Stageboe og Jostein Lundgaard


4. Behandle klubbens årsmelding.

Antall betalende medlemmer ble rettet til 31 betalende.


5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

Godkjent uten kommentarer.


6. Behandle forslag og saker.

Innkommet forslag om kursavgift på kr 100,- for klubbens medlemmer, evt. få dekket kursavgifter etter søknad eller halv pris for de som melder seg inn (1500,- /2).

Forslag til vedtak: for 2013 settes kursavgiften for grunnkurs til kr 500,- for klubbens medlemmer. Vedtatt.


7. Fastsette medlemskontingent.

Vedtak: som før, dvs kr300,-.


8. Vedta klubbens budsjett.

Vedtatt enstemmig


9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

Årsmøtet godkjente å sende inn ny lovnorm iht NIF.


10. Etter valget består styret av:

Leder Geir Vang (gjenvalgt)

Nestleder Trond Glesaaen (gjenvalgt)

John Olav, sekretær (gjenvalgt)

May Helen Wang, styremedlem (ikke på valg 2013)

Rikke Børresen, kasserer (nyvalgt).

Vara; Solveig Sveen Lundgaard(nyvalgt).


Revisorer Jostein Lundgaard (gjenvalgt for to år)


Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett: Styret får fullmakt til å velge ut personer til ting og møter.


Valgkomité: Leder Bjørn Storre, medlem Tor Flesvik (gjenvalgt)
Årsmøte 2012Tid:16 mars 2012 Sted: Osbakkken1.Godkjenne innkalling. Godkjent, Forslag til å bruke mail og SMS for å bedre info om innkalling


2.Godkjenne stemmeberettigede: 17 stykker


3.Velge dirigent, Geir Vang, sekretær; Trond, underskrive protokoll Jostein og Jørn


4.Årsmelding. Opplest og vedtatt med noen små tillegg


5.Regnskap. Opplest og vedtatt


6.Innkommende saker. Ingen innkommende saker


7.Fastsette kontingent. Beholdes som tidligere


8.Vedta budsjett. Godkjent


9.Behandle klubbens orgplan. Beholdes som før


10.Valg.

Leder: Geir Vang, gjenvalgt.

Kasserer: Inger Reinsnes, gjenvalgt til 2014. 

Materialforvalter: Vidar Ormestøyl valgt til 2014.

Revisor Jostein Lundgård, gjenvalgt


Valgkomité: Leder Bjørn Storre, medlem Tor Flesvik


11.Årsmøtet avsluttet kl 1920

Grunnkurs i padling

Klubben arrangerer grunnkurs i helgen 5.-6. september 2020.

Dette foregår på Kapp, bak Melkefabrikken.

Se under aktivitetskalender og kurs for mer informasjon og påmelding.Hei alle medlemmer!!


Lørdag 1.august arrangeres Eina Triathlon. Dette er et veldedig idrettsarrangement, der inntektene går til Kreftsaken.


I denne forbindelsen har vi i klubben blitt spurt om å delta på svømme etappen, som støttemannskap.

Vår oppgave blir å observere de som svømmer, og bistå hvis nødvendig (det er også hjelpebåter tilstede)


Vi trenger 10-15 padlere denne dagen.


Krav til padlere er:

- Grunnkurs Hav

- Egen kajakk og utstyr

- Behersker egenredning og kameratredning godt


Oppmøte senest kl 09.00 (de som blir med får mer utfyllende informasjon)


Vil du være med?


Send SMS til Leder Hans Nordby, 952 78 949, innen fredag 31.juli kl 17.00

Teknikk Workshop søndag 28.juni 2020 

på Kapp


Dette er et medlemskurs for deg som har grunnkurs, og vil repetere teknikken i grunnkurset.

Du bør ha litt padleerfaring fra før for å ha god nytte av kurset.

Mer utfyllende informasjon kommer på e-post etter mottatt påmelding.


Pris 200,-


For påmelding, trykk her 


Påmelding innen fredag 26.juni kl 17:00
Grunnkurs i padling

Klubben arrangerer grunnkurs i helgen 13-14. juni 2020.

Dette foregår på Kapp, bak Melkefabrikken.

Se under aktivitetskalender og kurs for mer informasjon og påmelding.