HMS for Gjøvik og Toten Kajakklubb


INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR GJØVIK OG TOTEN KAJAKKLUBB 2012-01-01


Innledning


Internkontrollhåndboken gjelder for Gjøvik og Toten Kajakklubb (heretter kalt GTK), og er et system for sikkerhets- og miljøarbeid.

Formålet med internkontrollsystemet er å oppfylle krav og retningslinjer som er gitt for internkontroll i henhold til norsk lovverk.


GTK er medlem av Norges Padleforbund er derved også medlem i NIF, og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.


Internkontrollboka skal være et aktivt redskap for å hindre/redusere skader på menneske og miljø.


GTK har som mål å tilby medlemmene NPF- godkjente kurs, og jobbe for å redusere faren for uønskede hendelser.


Dette dokumentet skal ligge tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Samtlige som har verv eller andre ansvarsforhold i GTK plikter å sette seg inn i Internkontrollhåndboka.


Ut over det, er den enkelte deltaker ansvarlig for egne, individuelle handlinger.


Mål for helse, miljø og sikkerhet


- Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørge for sikker padling.


- Vi skal føye oss etter normer og regler for sporløs ferdsel i naturen.


- Vi skal aktiv søke informasjon om hendelser og ta lærdom av disse og fra andre padlemiljø


Virksomhetens organisasjon


Ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet er fordelt på denne måten:


Styrets leder


Overordnet ansvar for internkontroll systemet vedlikeholdes og etterleves.


Skal påse at klubbens utstyr fungerer etter hensikten og at det ikke er mangler eller feil som kan føre


til skader eller ulykker.


Utvalg og ansvarshavende


Styret kan ved behov, utnevne/opprette utvalg eller ansvarshavende


Aktiviteter i klubbregi


For aktiviteter i klubbregi menes turer som er planlagt gjennom klubbens organisasjon og lagt ut på


klubbens hjemmeside/terminliste med sted og tidspunkt. Turer som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk, regnes som utenfor klubbregi dersom det ikke er lyst ut som klubbtur på klubbens nettside


Man må ikke være medlem for å delta på aktivitetene, men som deltager er man pliktig til å følge klubbens retningslinjer.


Alle klubbaktiviteter skal ha minst en ansvarlig.


Dersom ansvarlig ikke møter opp eller har noen stedfortreder blir aktiviteten formelt avlyst


Ved gjennomføring av større arrangement, skal det utarbeides en egen HMS plan og sikkerhetsplan


for arrangementet.


Denne skal være skriftlig, og skal dokumentere at arrangørgruppen har gjennomført en


risikoanalyse av arrangementets aktiviteter.


Med større arrangement regnes samlinger og konkurranser.


Turer


All informasjon om turer som arrangeres i regi av klubben skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfaring og ferdighetsnivå.


Informasjonen skal, som et minimum, ha følgende struktur:


• Lengde (ca km/tid)


• Krav til deltagers ferdighetsnivå


Kurs.


Kursene skal avholdes iht NPFs våttkortstige.


Større arrangement.


Skal utarbeide egen HMS


Politiattest


Attest skal avkreves alle som, gjennom klubben, skal utføre en oppgave som innebærer et


ansvarsforhold eller tillitsforhold til mindreårige og/ eller utviklingshemmede iht. NIF veiledning.


Styrets leder er ansvarlig for ordningen, og nestleder er vara.


Rutiner


Skal avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i Helse-, Miljø-og Sikkerhets-lovgivningen.


Kontroll av utstyr


Alt utstyr skal årlig kontrolleres med hensyn til sikkerhet.


Ansvarlig er styrets leder.


Utstyrsliste skal være tilgjengelig, kontrollpunkter skal identifiseres og krysses av, ikke godkjent utstyr repareres eller saneres.


Rapportering av episoder/hendelser.


Det er et ønske om at alle uhell, nestenuhell og farlige situasjoner rapporteres til styret. Episoder/hendelser skal rapporters på skjema, ref link, og sendes til HMS@padleforbundet.no og til styret som behandler det på styremøte. Styret har ansvar for å treffe tiltak der det er påkrevet.


Lån / Leie av klubbåter.


Skal medlemmene låne GTKs kajakker, kreves minimum introduksjonskurs eller tilsvarende kompetanse.


Unntak er når kajakkene anvendes i kurssammenheng/klubbarrangement med ansvarlige.


Alt utlån skal registreres med navn, dato, hvilken kajakk og utstyr som blir lånt.